Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. αντισυμβαλλόμενου συμφώνου συμβίωσης λόγω απασχόλησής του σε ατομική επιχείρηση εργοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις των συγγενικών προσώπων

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 33/2016 του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., πρόσωπα που παρέχουν εργασία εντός των ορίων της χώρας κατά κύριο επάγγελμα σε εργοδότες που έχουν ατομική επιχείρηση και με τους οποίους δεν είναι σύζυγοι εκ γάμου αλλά αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχει συναφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4356/2015, από 12-5-2016 έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να υπαχθούν ή να εξαιρεθούν από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερθείσα νομοθεσία.

Κατά τα λοιπά δεν επέρχεται καμιά άλλη αλλαγή στο υπάρχον καθεστώς που διέπει την ασφάλιση των συγγενικών προσώπων, όσον αφορά τη διαδικασία έναρξης, διακοπής της ασφάλισής τους, κ.λπ.

Το σύμφωνο συμβίωσης προκειμένου να ληφθεί υπόψη από τις Υπηρεσίες του Ιδρύματος θα πρέπει να έχει εκδοθεί σύμφωνα με το Ν.4356/2015, να είναι εν ισχύ δηλ. να μην έχει επέλθει η λύση του και να φέρει όλα τα χαρακτηριστικά που προβλέπει η συγκεκριμένη νομοθεσία.

Σύμφωνα συμβίωσης που έχουν εκδοθεί με τις διατάξεις του προγενέστερου Ν. 3719/2008 δεν θα γίνονται αποδεκτά, εφόσον δεν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4356/2015.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υπαχθούν ή να εξαιρεθούν από την ασφάλιση του Ιδρύματος σύμφωνα με τις διατάξεις των συγγενικών προσώπων, θα πρέπει να προσκομίζουν στα κατά τόπους αρμόδια Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πρόσφατο απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης με συνημμένο αντίγραφο του συμφώνου αυτού, προκειμένου να διαπιστωθεί η υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν.4356/2015.

Ευνόητο είναι ότι, σε περίπτωση που επέλθει λύση του συμφώνου συμβίωσης θα πρέπει οι συμβαλλόμενοι να το δηλώσουν τούτο άμεσα και εγγράφως στο αρμόδιο Υποκ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι εργοδότες (ατομικές επιχειρήσεις) που απασχολούν άτομα υπαγόμενα στην ανωτέρω διάταξη, για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων από τα ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να τηρούν στην επιχείρηση απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης με συνημμένο αντίγραφο του συμφώνου αυτού.

Πηγή: Taxheaven

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου