Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Ρυθμίσεις Εργατικής Νομοθεσίας για τους Καθηγητές Φροντιστηρίων Μέσης Εκπ/σης και Ξένων Γλωσσών


Με το άρθρο 30 του πρόσφατου νόμου 4415/2016 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) για την εκπαί­δευση τίθενται νέες υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων μέσης εκπ/σης και κέντρων ξένων γλωσσών και νέες διατάξεις που αφορούν τους καθηγητές στις μονάδες αυτές που έχουν ως εξής:
Οι ιδιοκτήτες των μονάδων αυτών υποχρεούνται να καταθέτουν στις αρμόδιες δ/νσεις εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας:
α) Το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων από το οποίο προ­κύπτει και ο αριθμός των τμημάτων, των μαθητών, οι ώρες διδασκαλίας κάθε τμήματος και ο διδάσκων καθηγητής κάθε διδακτικής ώρας.
β) Αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας με τους καθηγητές
γ) Οι οικείες δ/νσεις εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας αποστέλλουν στο Σ.ΕΠ.Ε. και στο Ι.Κ.Α. τα εβδομαδιαία προγράμματα μαθημάτων. Με απόφαση του Υπουρ­γού Παιδείας που θα εκδοθεί θα καθορισθούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής των πα­ραπάνω υποχρεώσεων των ιδιοκτητών των μονάδων και των δ/νσεων του Υπουρ­γείου.
Με το άρθρο επίσης αυτό του νέου νόμου, ορίζεται ότι κατά τις ημέρες αργίας, οι οποίες προφανώς συμπίπτουν εκτός Κυριακής, (δεν ορίζεται σαφώς στο νόμο) οι καθηγητές δικαιούνται να λάβουν τις αντίστοιχες αποδοχές που θα λάμβαναν αν δεν ήταν αργία και εργάζονταν. Επίσης ορίζεται ότι σε περίπτωση απασχόλη­σης των καθηγητών σε ημέρα Κυριακή οι αποδοχές τους καταβάλλονται προσαυ­ξημένες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Προφανώς εννοεί την προσαύξηση του 75%). Την ίδια προσαύξηση ορίζει η διάταξη δικαιούνται οι καθηγητές, αν χρει­ασθεί να εργασθούν κατά την περίοδο των διακοπών χωρίς να διευκρινίζεται ποιες δια­κοπές εννοεί ο νομοθέτης. Προφανώς θα εννοεί τις ημέρες διακοπών των εορ­τών Πάσχα και Χριστουγέννων, αφού άλλες διακοπές για τα φροντιστήρια και των δύο κατηγοριών, δεν έχουν καθιερωθεί υποχρεωτικά.
Επίσης ορίζεται και πάλι ότι το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας των κα­θηγητών των μονάδων αυτών, είναι 21 διδακτικές ώρες και θα ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για 25 ημέρες.
Σύμφωνα επίσης με την παρ. 3 του άρθρου 30, οι ώρες της πλή­ρους απασχό­λησης των καθηγητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και μέσης εκ/σης ορίζο­νται σε 21 την εβδομάδα, χωρίς να προσδιορίζεται το ύψος του ωρο­μισθίου τους. Επομένως όσον αφορά το ύψος του ωρομισθίου των καθηγητών αυτών κατά την άποψή μας από τη διατύπωση της διάταξης αυτής, δεν προκύπτει ευθέως ότι παρά τη μείωση των ωρών της πλήρους εβδομαδιαίας εργασίας των καθηγητών από 40 σε 21 αλλάζει και το ύψος του ωρομισθίου των καθηγητών που αμείβονται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Ωστόσο αν δεχθούμε στην περίπτωση αυτή ότι πρέπει να εφαρμοσθεί η γενική αρχή του εργατικού δικαίου, την οποία φαίνεται δεν γνωρίζει ο σύγχρονος νομοθέ­της του Υπ. Παιδείας, κατά την οποία ο μισθός της οικείας Σ.Σ.Ε. και εν προκειμένω της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., οφείλεται για την πλήρη εβδομαδιαία απασχόληση των μισθωτών, το ωρομίσθιο των καθηγητών που δεν έχουν προϋπηρεσία ή που δεν είναι έγγαμοι κ.λπ. θα είναι 6,70 ευρώ αντί των 3,52 ευρώ που ίσχυε αν δεχθούμε ότι παρά τη μείωση των ωρών της πλήρους απασχόλησής τους σε 21 ώρες την εβδομάδα, το ωρομίσθιό τους παραμένει το ίδιο όπως διαμορφώνονταν αυτό με την πλήρη απασχόλησή τους των 40 ωρών. Για την περίπτωση δε των καθηγητών που έχουν προϋπηρεσία ή είναι έγγαμοι και δικαιούνται και το επίδομα γάμου της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., σύμφωνα με το Ν. 4093/2012, το ωρομίσθιό τους θα αυξάνεται ανάλογα.
Για τις παραπάνω απόψεις τις οποίες αναιτιολόγητα δέχεται και η Ο.Ε.Φ.Ε. από την ανακοίνωσή της, θα πρέπει να ζητηθεί τη γνώμη της αρμό­διας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και όχι του αναρμόδιου Υπ. Παιδείας, προς αποφυγή λαθών και αναδρομικές καταβολές αποδοχών στους κα­θηγητές και εισφο­ρές Ι.Κ.Α., Φ.Μ.Υ. κ.λπ.
πηγή: pim.gr

1 σχόλιο:

  1. Ένα αξιόλογο άρθρο το οποίο παραθέτει όλες τις νέες υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών.
    Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα της εταιρίας μας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή