Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

Αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις των εταιρειών

Δεκάδες δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα συνοδεύουν και φέτος τις φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων. Η νέα δήλωση φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Ιουνίου.
 Αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις των εταιρειών
Στο νέο έντυπο τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες θα δηλώσουν τα φορολογητέα κέρδη ή τη ζημία που είχαν το 2014, τον φόρο που αναλογεί, τον φόρο που παρακρατήθηκε, τον φόρο που προκαταβλήθηκε, τη φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού. Επίσης θα υπολογιστεί η προκαταβολή τρέχοντος φορολογικού έτους και θα δηλωθούν τα εισοδήματα από ακίνητη περιούσια, τα λοιπά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, τα εισοδήματα από διάφορες πηγές όπως μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα. Επίσης στο ενιαίο έντυπο θα δηλωθεί το εισόδημα που έχει προκύψει από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και μεταβίβαση τίτλου.
Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, ως χρόνος υποβολής της δήλωσης, θεωρείται ο χρόνος οριστικοποίησης αυτής από τον υπόχρεο.
Αμέσως μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης, βεβαιώνεται ο φόρος και εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής», με βάση την οποία θα καταβάλλεται ο φόρος μέσω τραπεζών, ανάλογα με τον τρόπο που ο υπόχρεος έχει επιλέξει (εφάπαξ ή με δόσεις). Η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά στη ΔΟΥ, όταν το νομικό πρόσωπο και η νομική οντότητα υποβάλλει τη δήλωση με επιφύλαξη και έχει κάνει χρήση κινήτρων αναπτυξιακών νόμων.
Όσον αφορά πάντως τις αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα αν το προκύπτον από αυτές υπόλοιπο είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό, και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έντυπα Ε2 και Ε3 συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Τaxisnet.
Αρχικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα έντυπα (Ε3) και (Ε2) (εφόσον συντρέχει περίπτωση) και ακολουθεί η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013, καθώς και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται μ' αυτές, αλλά και η διαδικασία υποβολής καθορίστηκαν με απόφαση της γενικής γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Πηγή: imerisia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου