Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Φορολογικές Δηλώσεις (Ε1) : Νέοι Κωδικοί Εισοδημάτων…

Αναμένοντας το νέο έντυπο Ε1 (Βασικό έντυπο δήλωσης φυσικών προσώπων) έτσι ώστε να “ανοίξει” η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το 2015 που αφορά στο φορολογικό έτος (χρήση 2014) , ας δούμε τι καινούργιο περιμένουμε …Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος του Ν.4172/2013 που ισχύει από 01-01-2014 και αφορά στο φορολογικό έτος 2014 , για το οποίο θα κληθούμε να υποβάλλουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις φέτος . προβλέπει ότι εισοδήματα που υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου θα δηλώνονται στη φορολογική δήλωση και η απόδοση του φόρου (που αφορά το φυσικό πρόσωπο), θα καταβάλλεται μέσω της φορολογικής δήλωσης.
Η αλλαγή αυτή είναι σημαντική και διευκολύνει τόσο τους φορολογούμενους ‚όσο και στην αποσυμφόρηση των Δ.Ο.Υ .

Ποια είναι αυτά τα νέα εισοδήματα που θα δηλωθούν στο Ε1 ?

1.Φόρος Τόκων από καταθέσεις στην αλλοδαπή

2.Φόρος Μερισμάτων αλλοδαπής προέλευσης

3.Φόρος Υπεραξίας από τη μεταβίβαση τίτλων

4.Εισοδήματα από δικαιώματα

5.Εισόδημα από Ελεγχόμενες Αλλοδαπές

και ποια είναι η φορολογία των παραπάνω εισοδημάτων…

1. Φόρος Τόκων από καταθέσεις στην αλλοδαπή
Όταν ένα φυσικό πρόσωπο με τη φορολογική του κατοικία στη Ελλάδα αποκτά εισοδήματα από τόκους αλλοδαπής, οφείλει να τα συμπεριλαμβάνει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του (Ε1).
α)Όταν μεσολαβεί ημεδαπό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το οποίο αναλαμβάνει τη διενέργεια της πληρωμής, ο φόρος επί των τόκων παρακρατείται και αποδίδεται από αυτό με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Ο φορολογούμενος δηλώνει το ποσό των τόκων και του φόρου που παρακρατήθηκε.
β)Όταν δεν μεσολαβεί κάποιος φορέας πληρωμής ή οι τόκοι δεν εισάγονται στην Ελλάδα, ο φόρος 15% επιβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φυσικού προσώπου.

2.Φόρος Μερισμάτων αλλοδαπής προέλευσης
Τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης που έχει εισπράξει φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, πρέπει να συμπεριληφθούν στο Ε1, ανεξάρτητα αν έχουν εισαχθεί ή παραμένουν στο εξωτερικό, βάσει του πλαισίου περί φορολόγησης του παγκόσμιου εισοδήματος.
Τα φυσικά πρόσωπα δεν αποδίδουν πλέον μόνοι τους τον φόρο 10% επί των παραπάνω εισοδημάτων, αλλά τα δηλώνουν στη δήλωση τους και φορολογούνται , αν έχουν αποδώσει τον φόρο στη Δ.Ο.Υ ο φόρος που έχουν καταβάλλει συμψηφίζεται.

3.Φόρος Υπεραξίας από τη μεταβίβαση τίτλων
Σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων υπόκειται κάθε εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων πχ. μεταβίβαση μεριδίων προσωπικών εταιρειών ΟΕ-ΕΕ κλπ , μεταβίβαση Μετοχών μη εισηγμένης ή εισηγμένης κεφαλαιουχικής εταιρείας κά.
Ο συντελεστής φορολογίας κεφαλαίου ανέρχεται σε 15% και στις συγκεκριμένες διατάξεις εμπίπτουν και οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού .

4.Εισοδήματα από δικαιώματα
Το εισόδημα από δικαιώματα που αποκτάται από φυσικά πρόσωπα φορολογείται με συντελεστή 20%.
Προσοχή όμως η φορολογική υποχρέωση δεν εξαντλείται στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο έχει κάνει έναρξη επιτηδεύματος, ως ελεύθερος επαγγελματίας ή εμπορική επιχείρηση, με δραστηριότητα σχετική με την είσπραξη δικαιωμάτων.

5.Εισόδημα από Ελεγχόμενες Αλλοδαπές
Αφορά το μη διανεμηθέν εισόδημα ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας το οποίο φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας , στις εξής περιπτώσεις συσωρευτικά :

α) ο φορολογούμενος, μόνος του ή από κοινού με τα συνδεδεμένα πρόσωπα, κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές, μερίδια, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) ή δικαιούται να εισπράττει ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) των κερδών του εν λόγω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,

β) το παραπάνω νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα υπόκειται σε φορολογία σε μη συνεργάσιμο κράτος ή κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, ήτοι σε ειδικό καθεστώς που επιτρέπει ουσιωδώς χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας από ό,τι το γενικό καθεστώς,

γ) άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού εισοδήματος προ φόρων που πραγματοποιεί το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες που ορίζονται στην παράγραφο 3,

δ) δεν πρόκειται για εταιρεία, της οποίας η κύρια κατηγορία μετοχών αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά.

Πηγή: foroline.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου